Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2020/2021

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec předcházejí diskriminaci, nastavují rovná a transparentní pravidla a rovněž zohledňují koncepci školské politiky města.

Věková skupina

Předškolák – 6letý (do 31. 8. 2020) 480
Předškolák – 5letý (do 31. 8. 2020) 460
Dítě 4leté (do 31. 8. 2020) 440
Dítě 3leté (do 31. 8. 2020) 400
Dítě 3leté (od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020) 350
Dítě 2leté (do 31. 8. 2020) 0

Dítě, které nedosáhne k 31. 8. 2020 věku minimálně dvou let, nesplňuje zákonnou hranici pro přijetí, a tudíž je automaticky v souladu se školským zákonem nepřijato k předškolnímu vzdělávání.

Den narození 

za každý den v roce 0,02

Pobyt dítěte

Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.

Trvalý pobyt v Liberci ve školském obvodu zvolené MŠ *)  300
Trvalý pobyt v Liberci ve školském obvodu, který není spádovým obvodem zvolené MŠ 100
Trvalý pobyt mimo město Liberec  0

 *)Pro MŠ zřizované statutárním městem Liberec je spádovým obvodem obvod č. 1 (území města Liberec bez území MO Vratislavice nad Nisou (Liberec XXX)
    Pro MŠ zřizované MO Vratislavice nad Nisou je spádovým obvodem obvod č. 2 (území MO Vratislavice nad Nisou (Liberec XXX)

Sourozenec dítěte

Sourozenec již navštěvuje školu, kam podáváte žádost a bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2020 10

Jak rozumět kritériím

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec zohledňují především věk a trvalé bydliště dítěte. Bodové hodnocení má zaručit přednost dítěte staršího před mladším. Při stejném počtu bodů se přihlíží k pomocným kritériím – sourozenec v zapisované škole (ve školním roce 2020/2021), nebo případ hodný zvláštního zřetele.

Věk dítěte

Věk dítěte se posuzuje se u se u čtyřletých až 6 letých a u dvouletých posuzuje k 31. 8. 2020, u tříletých se posuzuje k 31. 12. 2020 (např. děti narozené do 31. 8. 2016 jsou posuzovány jako čtyřleté). Kritérium rozlišuje děti z věkové skupiny, upřednostňuje děti starší.

Den narození dítěte v roce

Kritérium zaručuje řazení dětí od nejstaršího po nejmladší. V rámci tohoto kritéria lze dosáhnout maximálně 365 * 0,02 = 7,3 bodů (např. dítě dosáhlo věku čtyř let v letošním roce dne 20. 4. = od tohoto data do 31. 8. 2020 je 134 dnů. Každý den je hodnocen 0,02 bodu, celkem získá dítě 134 * 0,02 = 2,68 bodů.).

Příklad:
Dítě narozené 20. 4. 2016 - v rozhodné době bude dítěti 4 roky a 134 dní
Celkem toto dítě získá za věk: 440 + 2,68 = 442,68 bodů

Trvalý pobyt dítěte

Toto kritérium sleduje pouze trvalý pobyt zapisovaného dítěte, nikoliv zákonných zástupců. Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.

Sourozenec

Body za sourozence budou započítány pouze v případě, že starší sourozenec bude školu, na kterou je podána přihláška o přijetí, navštěvovat i ve školním roce 2020/2021. 


Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanovenému očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

V individuálních případech hodných zvláštního zřetele může ředitel mateřské školy rozhodnout o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bez ohledu na celkový počet bodů, které dítě v rámci elektronického zápisu na základě jednotlivých kritérií získalo. Za případ hodný zvláštního zřetele lze považovat zejména převzetí dítěte do pěstounské péče a podobně.

Veškeré skutečnosti, které mají být zohledněny v rámci správního řízení při stanovení pořadí pro přijetí dítěte do mateřské školy, je třeba řediteli mateřské školy doložit tak, aby je mohl mít za prokázané.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel v souladu se školským zákonem a podle předem stanovených kritérií.

I. fáze  – vydávání žádostí

27. 4. 2020 – 10. 5. 2020

Pro zjednodušení administrace zápisů do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec a MO Vratislavice nad Nisou budeme rádi, když využijete jednotný formulář žádosti poskytovaný tímto elektronickým systémem.

Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána, data může zpracovávat až škola, které předáte písemnou podobu žádosti).

Žádost pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat níže uvedenými způsoby v období vydávání žádostí.

A. Elektronické vydání žádosti

Na internetové adrese: https://zapisyms.liberec.cz/

Systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete.

V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete o pomoc s administrací žádosti požádat zvolenou mateřskou školu, kde vám rádi poradí a pomohou. Sledujte aktuální informace zveřejňované školami, kam chcete svoje dítě přihlásit.

B. Vyzvednutí v mateřské škole

V mateřských školách zřizovaných statutárním městem Liberec a MO Vratislavice ve dnech 4. 5. - 5. 5. 2020, termín vyzvednutí si dohodne zákonný zástupce s vedením školy tak, aby nedocházelo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Vzhledem k mimořádné situci prosíme zákonné zástupce, aby dodržovali pokyny stanovené mateřskou školou a vždy si dohodli konkrétní dobu návštěvy.

Důležité informace:

Identifikátor si poznamenejte pro další případné opravy, nebo pro sledování žádosti v průběhu správního řízení.

Opravy, změny v žádosti a pořadí vybraných škol je možné provádět pouze do 10. 5. 2020. Tato skutečnost Vás nijak neomezuje nakonec volit pro předškolní vzdělávání mateřskou školu, kterou jste měli původně v preferencích až na třetím místě.

Pro registraci do systému a získání žádosti potřebujete znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění. Občan ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce (údaj 6). Dítě, které je cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, může vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.

Nastavení internetového prohlížeče:

Pro bezproblémové vydání a tisk žádosti doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet Explorer verze 9 a vyšší, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vám vydání žádosti nedaří, zkuste využít jiný internetový prohlížeč.

II. fáze – sběr vyplněných žádostí v mateřských školách (ZÁPIS)

11. 5. až 13. 5. 2020

Do všech zvolených mateřských škol 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  2. emailem nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem  (v případě zaslání prostým emailem s přílohami kontaktuje zákonný zástupce školu a dohodne bezodkladně termín osobního podepsání podávané žádosti o přijetí),
  3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou" poštou,
  4. do schránky školy (dle pokynů jednotlivých mateřských škol),
  5. osobní podání: dle pokynů jednotlivých škol tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 1 až 4), je nutné pro ověření údajů zaslat se žádostí také kopii rodného listu dítěte.

Pokud bude podání učiněno osobním způsobem v místě zápisu, pak je nutné dodržovat pokyny stanovené mateřskou školou a při podání předložit:

V případě, že podáváte žádost do speciální třídy, je nutné k žádosti doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC), nebo alespoň doporučení odborného lékaře (např. foniatr, logoped, neurolog, psychiatr, oční lékař).

Do každé zvolené mateřské školy je nutné podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Odevzdávejte pouze jednu verzi žádosti se stejným číslem uvedeným v pravém horním rohu žádosti. 

Konkrétní informace ke sběru žádostí určí ředitelé mateřských škol.

Co udělat před volbou mateřské školy:

Seznamte se s  počty volných míst v jednotlivých mateřských školách – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte do vybrané školy.

Některé mateřské školy mají také speciální třídy (viz SEZNAM ŠKOL), kam mohou být děti zapsány dle § 16 odst. 9 školského zákona výhradně na doporučení školského poradenského zařízení.

Dítě můžete přihlásit do vybraného počtu mateřských škol (ve formuláři je místo pro zapsání tří škol v pořadí preferencí). Pokud zákonný zástupce podává žádost o přijetí na více než tři mateřské školy, je možné do vytištěné žádosti dopsat další školy rukou.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelem školy. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, k jejichž odstranění byl vyzván, bude správní řízení usnesením zastaveno. Po 13. 5. 2020 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti.

III. fáze – vyhodnocování žádostí

V souladu s ustanovením § 36 zákona 
č. 500/2004 Sb. správní řád mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 15. 5. 2020 od 8:00 do 10:00 hodin v budově mateřské školy, kam jste podávali žádost o přijetí.

Po tomto termínu ředitel rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené mateřské školy.

Od 20. 5. 2020 můžete po přihlášení na webovém portálu sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete lehce zjistit, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 29. 5. 2020 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu mateřské školy.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce.

Od 18. 5. 2020 můžete být kontaktováni odpovědným pracovníkem mateřské školy na základě údajů uvedených v žádosti:

Pokud by mělo být Vaše dítě přijato do více mateřských škol, do kterých jste podal žádost o přijetí, dostavte se prosím na vyzvání do mateřské školy, kterou pro předškolní vzdělávání dítěte preferujete. Vezměte s sebou originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování, které bude součásti spisu, a vyjádření lékaře o zdravotním stavu, které bude součástí identifikační karty dítěte.
Pro další mateřské školy, do kterých by mělo být dítě také přijato, podepište prosím zpětvzetí žádostí, aby bylo vyloučeno duplicitní přijetí a byla uvolněna místa pro další děti v pořadí v blokovaných mateřských školách. Vyjádříte tak solidaritu a pomůžete mateřským školám, aby měly přesné počty dětí, které k nim skutečně k 1. 9. 2020 nastoupí a dáte šanci dalším rodičům na přijetí jejich dítěte.